GDPR

Ochrana osobních údajů

Na webové stránce www.kreativni-atelier-misa.cz, provozované Michalou Čučkovou IČ:04809696, Zapsaná v živnostenském rejstříku Městský úřad Hodonín Vaší objednávkou souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsou vypsané níže. Jedná se o údaje, které jsou pro vedení účetnictví, k vyřízení a doručení Vaší objednávky nezbytné, a v případě nutnosti mohou dále vyžadovat oprávněné instituce, kterým je povinnost je poskytnout v souladu se zákonem.  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, (dále jen "prodávající" nebo "správce") zpracovává ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen "GDPR", a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých zákonů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 • Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

• Uhrazením objednávky udělujete prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické a listinné podobě formou daňového dokladu, konkrétně výše uvedené osobní údaje

 • Na e-mailovou adresu, mohou být kupujícímu zasílány novinky popřípadě obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato zasílaná sdělení můžete kdykoli odmítnout - například zasláním e-mailu.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Michalou Čučkovou, tedy správcem osobních údajů.Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese kreat.svatebnidesign@email.cz

• Stránka www.kreativní-atelier-Misa.cz je provozována společnostní Webnode , která se také řídí zásadami o ochraně osobních údajů viz. web Webnode: Pravidla ochrany soukromí.

 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.kreativni-atelier-Misa.cz, může užívat na této webové stránce soubory cookies.
 • Předání osobních údajů třetím osobám - pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, kde je nutná odbornost, využívám služeb a aplikací zpracovatelů s danou specializací. Mohou to být následující poskytovatelé:

  - provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
  - provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
  -  Microsft, Facebook, Google
  - poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
  - poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
  - poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
  - poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet),
  - poskytovatelé právních služeb, advokáti,
  - poskytovatelé tiskových a poštovních služeb.

  Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Detailnější informace naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Účel souborů cookies:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Dle platných nařízení máte právo

 • máte právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu , pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení "GDPR".), výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.